小学汉语拼音专项训练专题

六年级汉语拼音专项训练

一、下面四组中,按字母表顺序排列的那组是()。

A.R、T、S、V、W B.A、B、D、F、E

C.G、H、I、J、K D.N、M、O、Q、P

二、下面按音序排列正确的一项是()。

A.祝你成功B.功你成祝C.成功你祝D.成功祝你

三、下列词语的拼音,开头都要将字母大写的是()。

A.北京奥运会费俊龙B.人民主席光荣

C.中国天安门训练D.将领波兰曹操

四、下列注音完全对的一组是()。

yán an luǒ lù yīng xióng shàng èhé huā bǐ shì

A.延安裸露英雄 B.上腭荷花鄙视

kù ’ài xuě r qīng sōng chǔ lǐshì hūshēng xù

C.酷爱雪儿青松D.处理似乎牲畜

五、给带点的字选择正确的读音。

幼仔(zǐzǎi)藐视(miǎo mì)似乎(sìshì)

大厦(shàxià)歼灭(jiān qiān)匣子(jiáxiá)

六、下面这句话中属于整体认读音节的字有()

市场上随处可以见到承降价处理的商品。

七、用音节都是yi的字组成词语。

友()战()()站武()

效()()立便()翻()

八、用韵母是ao的汉字填空,与前面或后面的字组成词语。

()控需()()处()战浩()逃之()()()杂依()()微

九、将下面几个国家按音序顺序重新排列。

1、中国

2、美国

3、俄罗斯

4、日本

5、新西兰

6、加拿大

7、墨西哥

8、法国

9、德国10、埃及

它们的顺序是________________________

十、给下列各组词的注音加上声调。

1、忍受ren shou人手ren shou

2、知识zhi shi 指示zhi shi

3、诗集shi ji 时机shi ji

4、放置fang zhi纺织fang zhi 十一、读一读,给带点的字选择正确的读音,在下面画上横线。

皮开肉绽(zhàn dìng)称心如意(chèn chèng)汹涌澎湃(pài bài)猝不及防(cù cuì)心急如焚(fén fěn)皓月当空(hào gào)十二、判断下列说法是否正确,对的“√”,错的打“×”。

1、chi ri wu ye yin 都是整体认读音节。………………………()

2、a d u e w r都是韵母。………………………………………()

3、ü同j q x相拼时,ü上两点要省去。………………………………

()

4、L M N P O Q是按字母表顺序排列的。………………………()

5、“不好”、“不来”、“不去”几个词中的“不”都读第四声…………()

6、“鸢”读yuān,“惬”读qiè,“掇”读duō。………………………()十三、有一副对联叫:好读书不好读书,好读书不好读书。这副对联的上联是针对青少年说的,下联是老年人的感慨。其中的“好”的读音不尽相同。请把“好”的读音依次写下来。

___________________________

十四、根据下面句子标明的重音,写出句子所要回答的问题。

例:我知道你会跳舞。[问题:你知道我会干什么。]

1、我们星期三下午参加广播操比赛。[问题:]

2、我们星期三下午参加广播操比赛。[问题:]

3、我们星期三下午参加广播操比赛。[问题:]

十五、看拼音,写词语。

(1)你是一颗明珠,在____(hǎi xiá)西岸放射出璀璨之光;你是一道风景,在____(bā mǐn)大地上吸引着无数游人的目光。啊,古城泉州,青春焕发,_____(měi lì)泉州,精彩无限。你用爱拼的精神,___(yíng dé)____(hècǎi),收获辉煌。

(2)6年来,我们的语文教师总是认真地____(lǚ xíng)职责,无论工作多么繁重,从不____(bào yuàn)生活的艰辛;无论学生多么____(wǔ rǔ)学生的人格。他教育我们做人讲诚信,在信守____(nùo yán);他____(dū cù)我们在时间面前莫___(pái huái)。虽然他身材并不____(kuí wú),但他教艺____(jīng zhàn),教学有____(mèi lì),因此,他在我们心目中形象十分高大,他就是“人类____(líng hún)的工程师”啊!

十六、某班用读音为“jìng”的字作为班级公约,以激励大家创建良好的班级形象。请写出空余的“jìng”字。

秩序安定突出一个“静”字。

环境整洁突出一个___字。

文明礼貌突出一个___字。

力争上游突出一个___字。

强身健体突出一个___字。

练习二

一、在全是音节的那一组后面画“√”。

(1) fàn qià cèǐng kǎi tǎng( )

(2) qiào mèng yíng jú èniàng ( )

(3) ǔfǎng yuán sì làn pì( )

(4) yīng sh xún lǜcìchóng ( )

二、连线,选择带点字正确的读音。

努力nǔ道路lù秘诀jié

女士nǚ降落 luò清洁 jué

惩罚 chén 呻吟sēn恶劣 liè

沉重 chéng 森林shēn劳累 lèi

三、给下面汉字的注音加上声调符号。

cong聪 gan感 guai乖 dan但 jiu救 pian骗

ji及 chang肠sui随 deng登 mo默 zun尊

zhen珍 liao料 jue决 nong浓

四、在每组音节中找出一个整体认读音节,在下面画“——”。

(1) chúxī sìdài chèn fùhèwēi

(2) ruìxún zhāo tàn zhìshèkāng lèi

(3) tòu bōjītiēfēn wēi yuèyàn

(4) cāo wǔyǒng bǎn huápái pīng kū

五、读拼音,猜谜语,再用“——”和“~~”分别把轻声和整体认读音节画出来。

Shēn chuān huāyī ài dǎ ban ,

Yí duì chìbǎng guāng shǎn shan ,

Bú huì chàng gē ài tiào wǔ ,

Huā cóng lǐ miàn tiào de huān 。打一昆虫:_____

六、在大写字母后面的括号里写出相应的小写字母。

F () H ()Q ()R ()U ()

Y () K () B ()J ()A()

七、按字母表的顺序,重新排列下面字母。

X L S D C T W P Z O

_______________________________

八、在括号里写出相应的小写字母。

A()B()C()D()E()F()G()

H()I()J()K()L()M()N()

O()P()Q()R()S()T()

U()V()W()X()Y()Z()

九、写出下面各字的声母,再按字母表的顺序重新排列。

字:yòu幼bì壁kǎi凯hěn很qǐ起

zì字xù序sòng送tīng厅miáo描

léi雷gù故cǎi彩diǎn典 wàng忘

声母:______________________________

排列后的声母:___________________________

十、选择正确的答案,把序号填在括号里。

1、“券”字的声母应该是()

(1) j (2)q (3) ü

2、“浴”字的韵母应该是()。

(1) u (2) ü (3)iu

3、下面的音节中,整体认读音节是()。

(1) āi(2) fū(3) yuǎn

4、“光明”这个词的正确读音是()。

(1) gāng míng (2) guāng méng (3) guāng míng

十一、根据意思选择词语的注音,用线连起来。

dōng xī东西:指方向。

dōng xi 东西:指物品。

dì dào 地道:真正的。

dì dao 地道:地面下掘成的通道。

十二、在声母按字母表顺序排列正确的一组音节后面画“√”。

1、pòqiàn yān zhòu gū liú( )

2、ài chàjiǎn kān pàn zhài ( )

3、bāng fáng láng yī hóng xiān ( )

4、gù nán tōng mó dìng hē( )

5、shì mào kǒng xùān yún ( )

十三、在音节的拼写规则完全正确的一组词语后面画“√”。

1、关切(guān qiè)引诱(yǐn ioù)杰出(jié chū) ( )

2、阻挠(zǔ náo)妨碍(fáng ài) 打搅(dǎ jǐao) ( )

3、咨询(zī xún)卓越(zhuó yuè) 妈妈(mā ma) ( )

4、偶尔(ǒuěr)名胜(míng shèng) 决定(jüé dìng) ( ) 十四、认真读下面的字,再按要求写下来。

惩衡荆盈侦铭侵赠吟肆呻

1、韵母是en的:_______________

2、韵母是eng的:___________________

3、韵母是in的:________________

4、韵母是ing的:___________________

5、翘舌音:_____________________

6、平舌音:________________________

十五、用“√”标出带点字的准确读音。

气魄(pò pù)纯正(chún shún)歼灭(qiān jiān)

河堤(tí dī)引诱(xiù yòu)掀起(xiān xuān)

姿势(zī zhī)损失(sěn sǔn)膝盖(qī xī)

勾勒(lè là)迸发(bèng bìng)开辟(bì pì)

茁壮(zhuó chū)沸腾(fèi fú)删除(shān shuān)

陌生(bǎi mò)湖畔(pàn bàn)某些(měng měu)

十六、读拼音,写词语。

wū jǐ fēng shuò kāi tà kāng kǎi lián dāo

()()()()()róng qiànú yìyōu lǜ là zhúbā lí

()()()()()luòyáng hūn yōng kū qì zhìxù

kǒng bù

()()()()()diān bǒ quán héng nìjìng kān chēng zhuàn xiě

()()()()()dǎ rǎo yìng chóu piān pì chái xīn zhān bǔ

()()()()()zhuāng jià zhēng zhá shuāi lǎo mò shēng bó jī()()()()()zhàn lìnüè shā cuī huǐ zhuó yuèxiū sè()()()()()yū huí shuāi jiāo cǎi hóng fán zhízhǎo zé

()()()()()bǔ yù xiàn mùyuán liàng chéng kěn gòng xiàn

()()()()()qīng miè kān cè wài bīn xiū rǔ yóu yù

()()()()()pái huái áo xiáng yùzhào sǒng lì jiè

jiàn

()()()()()dàng díchén āi guàn gài páng bóxùn sè

()()()()()yáng yìshōu liǎn méi guī xī xiào guo lǜ

()()()()()zhàn lán tián jìng dù juān qī hēi fēng huǒ

()()()()()wàng túyān hóu líng chén nà hǎn jiān miè

()()()()()xī miè lóu tī chú fáng gū fù hé ǎi

()()()()()pú sàyāo guài zhāi fàn há ma zhū hóu

()()()()()bǐng gào biān fú zhàng àyùn cáng wēi xié

()()()()()xīshēng sào zhǒu shòu xuē kuí wúzhàng péng

()()()()()dàng yàng nèi hán zhàn fàng qī qīng jiǎn lòu

()()()()()lào yìn kā fēi yāo hè fēng zhēng wú gōng

()()()()()

tǎng ruò piāo yì kāi záo juàn liàn yī wēi

()()()()()jiǎoo jiàn jiào huìchì rèyǐn mán yīng er

()()()()()十七、读拼音,写句子。

1、yǒu shí wān qū bú shì qū fú hé huǐ miè ,ér shì wèi le shēng cún hé gèng

hǎo de fā zhǎn。

2、duì nǐ suǒ yào xiě de dōng xī ,guāng zǐ xì guān chá hái búgòu ,hái

yào nén g fā xiàn bié rén méi yǒu fā xiàn hé méi yǒu xiě guò de tè diǎn 。

3、chénɡɡōnɡde hé zuò,bù jǐn yào yǒu tǒnɡyī de mù biāo,yào jìn lì zuò

hǎo fèn nèi de shì qínɡ,ér qiě hái yào xīn zhōnɡxiǎnɡzhe bié rén,

xīn zhōnɡxiǎnɡzhe jí tǐ ,yǒu zì wǒ xī shēnɡde jīnɡshén 。

4、yān tái de hǎi ,shì yī fú huà ,shì yī dào ɡuǎnɡkuò de bèi jǐnɡ,

shì yī zuò zhuànɡlì de wǔ tái 。shì shì dài dài de yān tái rén zài zhè lǐ

shànɡyǎn zhe wēi wǔ xiónɡzhuànɡde huó jù。

5、wǒ mén zàn měi chánɡjiānɡ,nǐ shì wú qiónɡde yuán quán ;

wǒ mén yī liàn chánɡjiānɡ,nǐ yǒu mǔ qīn de qínɡhuái 。

6、hài pà wēi xiǎn de xīn lǐ bǐ wēi xiǎn běn shēn hái yào kě pà yī wànbèi 。

7、yī gè xiǎng yào chéng cái de rén shì bù néng yuǎn lí shè huì zhè gè

qún tǐ de ,jiù x iàng yī kē dà shù ,bù néng yuǎn lí sēn lín 。

8、xué yǔ wèn shì xiāng fǔ xiāng chéng de ,zhǐ yǒu zài xué zhōng wèn ,

zài wèn zhōng xué ,cái néng qiú dé zhēn zhī 。

十八、在正确说法的后面画“√”。

1、普通话所有的音节都是由声母、韵母和声调三个部分组成的。()

2、直接一口呼出所要拼读的音节的方法叫直呼法。()

3、声调符号既可以标在声母头上,也可以标在韵母头上。()

4、i上标调时,上面的点要去掉。()

5、ü出现在n和l后面时,不能省去头上的两点。()

十九、读一读,注意"啊'的语音变化。

1、孩子,走到哪里都不要忘记自己的祖国啊!

2、你千万不要忘记我生平想要完成的史书啊!

3、你真是一个深明大义、宽容大度的人啊!

4、啊!故乡,我终生难忘的地方。

相关推荐
相关主题
热门推荐