UPS系统原理

UPS系统原理、性能介绍、选配及操作维护指南

刘霓

摘要:本文通过对UPS工作原理及其性能参数的介绍,并针对计算机系统的UPS应用,系统而实用地讲解了UPS电源系统的选配、安装及日常维护重点,具有实用性强、语言简明易懂、易操作等特点。

关键词:UPS系统原理、性能介绍、UPS系统选配、操作维护指南

目录

一、UPS工作原理 ...................................................................................................................... - 2 -

1.1 UPS的两大组成 .......................................................................................................... - 2 -

1.2 UPS的运行方式 .......................................................................................................... - 3 -

二、UPS电气性能参数介绍 ...................................................................................................... - 4 -

三、UPS选配要点 ...................................................................................................................... - 5 -

3.1确定UPS的容量 .......................................................................................................... - 5 -

3.2 “离线型(Off-line)”与“在线型(On-line)”............................................ - 6 -

3.3 UPS供电时间 .............................................................................................................. - 8 -

3.4 远程提示与监控 ......................................................................................................... - 8 -

3.5 电源管理及检测软件.................................................................................................. - 9 -

四、UPS系统安装要点 ............................................................................................................ - 10 -

4.1 安装地点的选择 ....................................................................................................... - 10 -

4.2 电线的连接要求 ....................................................................................................... - 10 -

4.3 UPS电池的安装 ........................................................................................................ - 11 -

五、UPS电源系统的使用 ........................................................................................................ - 12 -

5.1 UPS电源系统开、关机............................................................................................. - 12 -

5.2 UPS电源系统使用注意事项..................................................................................... - 12 -

六、UPS维护指南 .................................................................................................................... - 14 -

6.1 UPS 日常维护重点.................................................................................................... - 15 -

6.2 UPS主机维护重点..................................................................................................... - 15 -

6.3 UPS储能电池维护重点............................................................................................. - 15 -

6.4 UPS故障排查 ............................................................................................................ - 16 - 结束语 ....................................................................................................................................... - 16 -

相关推荐
相关主题
热门推荐